Проект на "Лодкостроител-К" ООД

по Процедура BG16RFOP002-2.073: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на проекта:

Осигуряването на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта с финансовия принос на ЕС в размер на 10 000 лева се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.